„Fergeteges” Szólótánc Verseny

Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye

A verseny időpontja: 2017. június 16-18.

Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Jocha István programfelelős

2890 Tata, Almási utca 24.

Tel.: 06-34-587-005

Mobil: +36-20-311-6685

Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istván@kenderke.hu

Helyszín: Pálma Rendezvényház, 2890 Tata, Angolpark

A verseny célja:

 • A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.
 • Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
 • A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.
 • A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny

 1. forduló: iskolai válogatók
 2. forduló: néprajzi kisdolgozat (kibővített konferáló szöveg)
 3. forduló: országos döntő

A fordulók időpontjai:

 1. forduló: április 24-29.
 2. forduló: beküldési határidő: 2017. május 5.
 3. forduló: június 16-18.

Jelentkezés: 2017. április 19-ig a mellékelt jelentkezési lap elektronikus visszaküldésével. A jelentkezéshez csatolandó a diákigazolvány másolata!

A verseny kategóriái:

a) szóló: csak fiúk nevezhetnek

1.b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

A verseny maximális befogadóképessége: 60 nevezés

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.

Figyelem! A tanulmányi verseny kiírási sajátossága miatt a versenyünk korosztályi besorolása változott!

 1. szóló kategória és
 2. b) páros kategória:

10-12 évesek korcsoportja: 2005. január 1. és 2007. december 31. között születettek

13-14 évesek korcsoportja: 2003. január 1. és 2004. december 31. között születettek

15-16 évesek korcsoportja: 2001. január 1. és 2002. december 31. között születettek

17-19 évesek korcsoportja: 1998. január 1. és 2000. december 31. között születettek

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Időtartama minden kategóriában és korcsoportban 2 p +/- 10 mp.

Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):

Jelenleg I.-II. korcsoportban somogyi,

III.-IV. korcsoportban bukovinai táncok.

Szóló kategóriában: 2’ +/- 10”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri

17-19 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri.

Páros kategóriában: 2’ +/-10”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri

17-19 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri.

 Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.

Figyelem! Versenyző- és/vagy versenyszám csere csak előre bejelentve lehetségesek, a helyszínen semmilyen változtatást nem fogadunk el!

A verseny értékelési szempontjai és díjai:

Az improvizatív táncban

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):

 1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
 2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
 3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése, fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy  visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek    megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

 1. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka, térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a     táncra jellemző módon);
 2. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző személyiségére jellemző módon;
 3. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
 4. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

Táncházban: A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.

 • A kötelező táncokból improvizatív tánc min. 5-10 percben.
 • A táncszokások ismerete,
 • A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,
 • A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)

 • A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu), vagy
 • A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése, vagy
 • A népcsoportra jellemző életmód bemutatása, vagy
 • Saját gondolatok, benyomások a bemutatandó táncról, hozzá fűződő emlékek,

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része. A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.

 • A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők
 • Hétköznapi eszközök
 • A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

Díjazás:

– Arany

– Ezüst

– Bronz

A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti.) Elérhetőség: diniku@gmail.com

A nevezési és részvételi díjak: A versenyen való részvétel költségei a nevezőt terhelik (étkezés, szállás, stb., a versenyzők szállásdíját a pályázat eredményességétől függően támogatjuk).

Regisztrációs díj: 4.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!

Számlaszám:        Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Pannon Takarék 63200119-14926055